Microsoft Business Voice абонаменти - месечни или годишни планове

Вземете телефонна система, проектирана за Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice е модерно базирано в облак телефонно решение, което се интегрира в Microsoft 365. Тя ви дава обаждания, заедно с чат и срещи в едно приложение, Microsoft Teams.

Абонамент Microsoft Phone System
Абонаментът за Microsoft Phone System за Microsoft 365 е допълнителни лицензи за абонаменти за Microsoft 365 и предлага следните функции. Освен ако не е отбелязано друго, функциите са налични и в екипите, и в Skype за бизнес онлайн.

За да поръчате, трябва да изберете един от следните продукти и да изберете подходящата добавка при плащане
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium

Автоматични сътрудници в облака
Позволява ви да създадете система от менюта, която позволява на външни и вътрешни повикващи да намират и осъществяват или прехвърлят повиквания към фирмени потребители или отдели във вашата организация.
Опашки за обаждания в облак
Позволява ви да конфигурирате как се управляват опашките за обаждания за вашата организация: например да настроите поздрави и музика на задържане, да потърсите следващия наличен агент за повикване, който да се справи с повикването и т.н.
Музика на задържане
Възпроизвежда музика по подразбиране, дефинирана от услугата, когато външно повикване от обществената комутирана телефонна мрежа (PSTN) е поставено на задържане. Тази функция работи за индивидуални повиквания от PSTN към екипи в допълнение към повикванията, направени към опашката за обаждания. Тази функция осигурява паритет за уведомяване при задържане с други платформи. Тази функция се конфигурира от администратора, но в момента само чрез PowerShell. Музиката за задържане също не се поддържа при консултативно прехвърляне на PSTN повикване.
Отговор/иницииране на обаждане (по име и номер)
Позволява на потребителите да отговарят на входящи повиквания с едно докосване и да извършват изходящи повиквания или чрез набиране на пълния телефонен номер, или чрез щракване върху име в клиента.
Опции за пренасочване на обаждания и едновременно позвъняване
Позволява на потребителите да настроят правила за пренасочване, така че повикванията да могат да отиват с тях навсякъде, или обажданията могат да бъдат препращани до колеги или към гласова поща.
Групово приемане на обаждане и препращане към група
Позволява на потребителите да споделят входящи повиквания с колеги, така че колегите да могат да отговарят на обаждания, които възникват, докато потребителят е недостъпен. По-малко смущаващо за получателите от другите форми на споделяне на повиквания (като пренасочване на обаждания или едновременно позвъняване), защото потребителите могат да конфигурират как искат да бъдат уведомявани за входящо споделено повикване.
Прехвърляне на обаждане и консултативен трансфер
Позволява на потребителите да прехвърлят повиквания на друг човек. Или, ако трябва да напуснат офиса си, но искат да продължат разговора, могат да прехвърлят обажданията от своя компютър или IP телефон към мобилния си телефон.
Прехвърляне към гласова поща в средата на повикване
Позволява на потребителите да преминат към гласова поща по време на разговор.
Паркиране на обаждания и извличане
Позволява на потребителите да задържат повикване в услугата Teams в облака. Когато обаждането е паркирано, услугата генерира уникален код за извличане на повикване. След това потребителят, паркирал обаждането, или някой друг може да използва този код и поддържано приложение или устройство за извличане на обаждането.
Обадете се на телефонен номер от търсене
Позволява на потребителите да се обадят от полето за търсене, като използват командата/call и посочат име или номер.
Идентификатор на обаждащия се
Обажданията от вътрешността на компанията показват подробен идентификатор на повикващия, който извлича информация от корпоративната директория, показвайки идентификатор на снимка и заглавие на длъжността, вместо само телефонен номер. За повиквания от външни телефонни номера се показва идентификаторът на обаждащия се, предоставен от доставчика на телефонни услуги. Ако външните телефонни номера са вторични номера в корпоративната директория, ще се покаже информацията от корпоративната директория.
Превключване на устройство
Позволява на потребителите да играят разговор или среща на друго HID устройство, което е свързано с Teams; например превключване от високоговорителите на компютъра към слушалки.
Маршрутизиране на повиквания въз основа на присъствие
Контролира входящите комуникации с присъствие, позволявайки на потребителя да блокира цялата входяща комуникация, с изключение на тези, които са специално посочени.
Интегрирана клавиатура за набиране
Позволява на потребителите да набират по име или номер навсякъде в лентата за търсене и в клавиатурата за набиране, ускорявайки процеса на извършване на изходящи повиквания.
Федерално обаждане
Позволява на потребителите сигурно да се свързват, комуникират и да си сътрудничат с потребители във федерални наематели.
Създаване и получаване на видеокал л
Ако акаунтът на потребителя е активиран за видеообаждания, потребителят може да осъществява лични видео разговори със своите контакти. Всичко, от което се нуждаят, е камера, високоговорителите на компютъра и микрофона. Потребителите могат също да използват слушалки, ако компютърът им няма вградено аудио устройство.
Гласова поща в облак
Когато потребителят получи гласова поща, тя се доставя в пощенската му кутия на Exchange като имейл с гласовото съобщение като прикачен файл. Потребителите могат да слушат своите съобщения на сертифицирания си настолен телефон и във всички екипи или приложения за Skype за бизнеса.
Потребителски настройки за гласова поща в облака
Позволява на потребителите да конфигурират своите клиентски настройки за поздрави в гласовата поща, правила за отговаряне на обаждания и език за поздрав, включително поздравления извън офиса.
Вторичен звънец
Потребителите с множество устройства с високоговорители, свързани към компютъра си, могат да изберат да настроят вторично устройство да звъни в допълнение към своя високоговорител по подразбиране. Например потребител със слушалки, свързани към компютъра и високоговорителите на бюрото, може да избере да зазвънят както слушалките, така и високоговорителите на бюрото, когато влезе обаждане, така че да не пропуснат разговор.
Отличителни сигнали за позвъняване (само за екипи)
Позволява на потребителите да избират отделни тонове на звънене за нормални повиквания, пренасочени повиквания и делегирани повиквания, за да могат да различават вида на обаждането.
Изглед на споделена линия
Позволява на потребителите да споделят телефонната си линия, така че друг потребител да може да осъществява и получава обаждания от тяхно име.
Зает в зает (само за екипи)
Политика за разговори, която ви позволява да конфигурирате как да се обработват входящите повиквания, когато потребителят вече е на повикване или конференция или има задържано повикване. Повикващият ще чуе сигнал за заето, когато повиканият вече е на телефона. Извиканият получава известие за пропуснато повикване, но не може да отговори на входящи повиквания. Тази функция е деактивирана по подразбиране, но може да бъде включена от администратора на наемателя.
Блокиране на обаждания
Позволява на потребителите да добавят (PSTN) телефонни номера към блокиран списък, така че следващото повикване от този номер да бъде блокирано да звъни на потребителя.
Общи телефони
Телефонът за обща зона обикновено се поставя в зона като фоайе или конферентна зала, което го прави достъпен за множество хора. Телефоните с общо предназначение са настроени като устройства, а не като потребители и могат автоматично да влизат в мрежа.
Поддръжка на медиен байпас (само за Teams Direct Routing)
За по-добра производителност носителят се съхранява между контролера на границата на сесията (SBC) и клиента, вместо да го изпраща чрез телефонната система на Microsoft.

За да поръчате, трябва да изберете един от следните продукти и да изберете подходящата добавка при плащане
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner