Microsoft Business Voice Pretplate - Mjesečni ili Godišnji planovi

Nabavite telefonski sistem dizajniran za Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice je moderno rješenje telefonije zasnovano na cloud koje se integrira u Microsoft 365. Omogućava Vam pozive, zajedno sa ćaskanjem i sastancima u jednoj aplikaciji, Microsoft Teams.

Pretplata na Microsoft Phone System
Pretplata na Microsoft Phone System za Microsoft 365 je dodatna licenca za pretplate na Microsoft 365 i pruža sledeće funkcije. Ako nije drugačije naznačeno, funkcije su dostupne i u Teamsma i u programu Skype for Business Online.

Da biste naručili, morate odabrati jedan od sljedećih proizvoda i odabrati odgovarajući dodatak na naplati
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium

Automatski pomoćnici u oblaku
Omogućava vam stvaranje sistema izbornika koji omogućava vanjskim i internim pozivaocima da pronađu i upućuju ili preusmjeravaju pozive korisnicima kompanije ili odjelima u vašoj organizaciji.
Redovi poziva u oblaku
Omogućuje vam konfiguriranje načina upravljanja redovima poziva za vašu organizaciju: na primjer, postavite čestitke i muziku na čekanju, potražite sljedećeg dostupnog agenta za pozive koji će upravljati pozivom itd.
Muzika na čekanju
Reprodukuje zadanu muziku koju je usluga definisala kada se vanjski poziv iz javne telefonske mreže (PSTN) stavi na čekanje. Ova funkcija funkcionira za pojedinačne pozive PSTN-to-Teams uz pozive upućene u red poziva. Ova funkcija pruža paritet obavještenja na čekanju s drugim platformama. Ovu funkciju može konfigurirati administrator, ali trenutno samo putem PowerShell-a. Čekanje muzike takođe nije podržano u konsultativnom prenosu PSTN poziva.
Odgovor na poziv/pokretanje (imenom i brojem)
Omogućuje korisnicima da dodirom odgovore na dolazne pozive i upućuju odlazne pozive biranjem punog broja telefona ili klikom imena u klijentu.
Opcije preusmjeravanja poziva i simultano zvonjenje
Omogućava korisnicima da postave pravila prosljeđivanja tako da pozivi mogu ići s njima bilo gdje, ili se pozivi mogu prosljeđivati ​​kolegama ili na govornu poštu.
Grupno preuzimanje poziva i prosljeđivanje u grupu
Omogućava korisnicima da dijele dolazne pozive s kolegama kako bi kolege mogle odgovarati na pozive koji se javljaju dok je korisnik nedostupan. Manje remeti primatelje od ostalih oblika dijeljenja poziva (kao što je prosljeđivanje poziva ili simultano zvonjenje) jer korisnici mogu konfigurirati način na koji žele biti obaviješteni o dolaznom zajedničkom pozivu.
Prebacite poziv i savjetodavni transfer
Omogućava korisnicima preusmjeravanje poziva na drugu osobu. Ili, ako trebaju napustiti svoju kancelariju, ali žele nastaviti razgovor, mogu prenijeti pozive sa svog računara ili IP telefona na svoj mobilni telefon.
Prebaci na govornu poštu srednjim pozivom
Omogućava korisnicima prelazak na govornu poštu tokom poziva.
Nazovite parkiranje i preuzmite
Omogućava korisnicima da stave poziv na čekanje u usluzi Teams u oblaku. Kada je poziv parkiran, usluga generira jedinstveni kôd za preuzimanje poziva. Korisnik koji je parkirao poziv ili netko drugi može tada koristiti taj kôd i podržanu aplikaciju ili uređaj za preuzimanje poziva.
Nazovite telefonski broj iz pretraživanja
Omogućuje korisnicima upućivanje poziva iz okvira za pretragu pomoću naredbe/call i određivanjem imena ili broja.
ID pozivatelja
Pozivi iz kompanije prikazuju detaljan ID pozivatelja koji povlači informacije iz poslovnog direktorija, prikazujući ID slike i naziv posla, a ne samo telefonski broj. Za pozive s vanjskih telefonskih brojeva prikazuje se ID pozivatelja koji pruža dobavljač telefonskih usluga. Ako su vanjski brojevi telefona sekundarni brojevi u poslovnom imeniku, tada će se prikazati podaci iz poslovnog imenika.
Prebacivanje uređaja
Omogućava korisnicima reprodukciju poziva ili sastanka na drugom HID uređaju koji je povezan s Teamsma; na primjer, prebacivanje sa zvučnika sa računara na slušalice.
Usmjeravanje poziva zasnovano na prisutnosti
Upravlja dolaznom komunikacijom prisutnošću, omogućavajući korisniku da blokira svu dolaznu komunikaciju, osim one koja je posebno naznačena.
Integrirana tastatura za biranje
Omogućuje korisnicima biranje imena ili broja bilo gdje na traci za pretraživanje i na numeričkoj tastaturi, ubrzavajući postupak upućivanja poziva.
Federalni poziv
Omogućava korisnicima da se sigurno povezuju, komuniciraju i surađuju s korisnicima u federalnim stanarima.
Napravite i primite video poziv l
Ako je korisnički račun omogućen za video pozive, korisnik može upućivati ​​video pozive licem u lice sa svojim kontaktima. Sve što im treba je kamera, zvučnici i mikrofon računara. Korisnici mogu koristiti i slušalice ako njihov računar nema ugrađeni audio uređaj.
Govorna pošta u oblaku
Kada korisnik primi govornu poštu, ona se isporučuje u njegovo poštansko sanduče Exchange kao e-pošta sa porukom govorne pošte kao prilogom. Korisnici mogu slušati svoje poruke na svom certificiranom stolnom telefonu i na svim Teamsma ili Skype for Business aplikacijama.
Korisničke postavke govorne pošte u oblaku
Omogućava korisnicima da konfiguriraju postavke svojih klijenata za pozdravne poruke govorne pošte, pravila odgovaranja na pozive i jezik pozdrava, uključujući pozdrave izvan kancelarije.
Sekundarno zvono
Korisnici sa više zvučnika koji su povezani na svoj računar mogu da odaberu da postave da sekundarni uređaj zvoni pored svog zadanog zvučnika. Na primjer, korisnik sa slušalicama povezanim s računarom i stolnim zvučnicima može odabrati da zazvone i slušalice i zvučnici na stolu kad poziv dođe, tako da ne propuste poziv.
Prepoznatljiva zvona (samo Teams)
Omogućuje korisnicima da odaberu odvojene melodije zvona za uobičajene pozive, preusmjerene pozive i delegirane pozive kako bi mogli razlikovati vrstu poziva.
Izgled zajedničke linije
Omogućava korisnicima da dijele svoju telefonsku liniju tako da drugi korisnik može upućivati ​​i primati pozive u njihovo ime.
Zauzeto zauzeto (samo za timove)
Pravila pozivanja koja vam omogućavaju da konfigurirate način na koji se rukuje dolaznim pozivima kada je korisnik već u pozivu ili konferenciji ili je poziv zadržan. Pozivatelj će čuti signal zauzeća kad je pozivani već na telefonu. Pozvani će dobiti obavijest o propuštenom pozivu, ali nije u mogućnosti odgovoriti na dolazni poziv. Ova je značajka onemogućena prema zadanim postavkama, ali je može uključiti administrator stanara.
Blokiranje poziva
Omogućava korisnicima da dodaju (PSTN) brojeve telefona na listu blokiranih, tako da sljedeći poziv s tog broja blokira zvonjenje korisnika.
Telefoni zajedničkog područja
Telefon sa zajedničkim prostorom obično se nalazi u prostoru poput predvorja ili konferencijske sobe, čineći ga dostupnim više ljudi. Telefoni sa zajednicom postavljaju se kao uređaji, a ne kao korisnici, i mogu se automatski prijaviti u mrežu.
Podrška zaobilaženja medija (samo za direktnu rutinu Teams)
Za bolje performanse, mediji se čuvaju između Session Border Controller (SBC) i klijenta, umjesto da ih šalju putem Microsoft Phone System-a.

Da biste naručili, morate odabrati jedan od sljedećih proizvoda i odabrati odgovarajući dodatak na naplati
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner