Subscripcions de Microsoft Business Voice: Plans Mensuals o Anuals

Obteniu un sistema telefònic dissenyat per a Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice és una moderna solució de telefonia basada en el núvol que s’integra a Microsoft 365. Us ofereix trucades juntes amb xats i reunions en una sola aplicació, Microsoft Teams.

Subscripció al Microsoft Phone System
La subscripció del Microsoft Phone System per a Microsoft 365 és una llicència complementària per a subscripcions de Microsoft 365 i proporciona les funcions següents. Tret que s’indiqui el contrari, les funcions estan disponibles tant en Teams com en Skype for Business Online.

Per fer la comanda, heu de triar un dels productes següents i seleccionar el complement adequat a la sortida
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium

Assistents automàtics al núvol
Us permet crear un sistema de menú que permeti a les persones que truquen externes i internes localitzar i fer o transferir trucades a usuaris o departaments de la vostra organització.
Cues de trucades al núvol
Us permet configurar com es gestionen les cues de trucades per a la vostra organització: per exemple, configureu felicitacions i música en espera, busqueu el següent agent de trucades disponible per gestionar la trucada, etc.
Música en espera
Reprodueix la música predeterminada definida pel servei quan es posa en espera una trucada externa de la xarxa telefònica de commutació pública (PSTN). Aquesta característica funciona per a les trucades d'un a un PSTN a Teams, a més de les trucades a una cua de trucades. Aquesta funció proporciona una paritat de notificacions en espera amb altres plataformes. Aquesta funció és configurable per l'administrador, però actualment només mitjançant PowerShell. La música en espera tampoc no és compatible amb la transferència consultiva d'una trucada PSTN.
Resposta/inici de trucada (per nom i número)
Permet als usuaris respondre les trucades entrants amb un toc i fer trucades de sortida marcant el número de telèfon complet o fent clic en un nom al client.
Opcions de desviament de trucades i trucada simultània
Permet als usuaris configurar regles de reenviament perquè les trucades puguin anar amb elles a qualsevol lloc o les trucades es puguin reenviar als companys o al correu de veu.
Recollida de trucades de grup i reenviament al grup
Permet als usuaris compartir les trucades entrants amb els companys de feina perquè els companys puguin respondre a les trucades que es produeixen mentre l'usuari no està disponible. Menys perjudicials per als destinataris que altres formes de compartir trucades (com ara desviaments de trucades o trucades simultànies) perquè els usuaris poden configurar com volen ser avisats d'una trucada compartida entrant.
Transfereix una trucada i una transferència consultiva
Permet als usuaris transferir trucades a una altra persona. O bé, si han de deixar la seva oficina però volen continuar la conversa, poden transferir les trucades des del seu PC o telèfon IP al mòbil.
Transfereix al missatge de veu a mitja trucada
Permet als usuaris transferir-se al correu de veu durant una trucada.
Truqueu a aparcament i recuperació
Permet als usuaris fer una trucada en espera al servei d'Teams al núvol. Quan s’estaciona una trucada, el servei genera un codi únic per a la recuperació de trucades. L'usuari que ha aparcat la trucada o algú altre pot utilitzar aquest codi i una aplicació o dispositiu compatibles per recuperar la trucada.
Truqueu al número de telèfon des de la cerca
Permet als usuaris fer una trucada des del quadre de cerca mitjançant l'ordre/call i especificar un nom o un número.
Identificador de trucada
Les trucades des de l’interior de l’empresa mostren un identificador de trucades detallat que treu informació del directori corporatiu, mostrant l’identificador de la imatge i el títol del lloc de treball en lloc d’un número de telèfon. Per a trucades des de números de telèfon externs, es mostra l'identificador de trucades proporcionat pel proveïdor de serveis de telèfon. Si els números de telèfon externs són números secundaris al directori corporatiu, es mostrarà la informació del directori corporatiu.
Canvi de dispositiu
Permet als usuaris reproduir una trucada o reunió en un altre dispositiu HID connectat a Teams; per exemple, canviar dels altaveus del PC a uns auriculars.
Enrutament de trucades basat en presència
Controla les comunicacions entrants amb presència, cosa que permet a l'usuari bloquejar totes les comunicacions entrants, excepte de les indicades específicament.
Teclat de marcatge integrat
Permet als usuaris marcar per nom o per número a qualsevol lloc de la barra de cerca i del teclat de marcatge, accelerant el procés de fer trucades de sortida.
Trucades federades
Permet als usuaris connectar-se, comunicar-se i col·laborar de manera segura amb els usuaris dels llogaters federats.
Crea i rep un vídeo de cal l
Si el compte de l'usuari està habilitat per a videotrucades, l'usuari pot fer videotrucades cara a cara amb els seus contactes. Tot el que necessiten és una càmera, els altaveus i el micròfon de l’ordinador. Els usuaris també poden utilitzar uns auriculars si l’ordinador no disposa d’un dispositiu d’àudio integrat.
Missatge de veu del núvol
Quan un usuari rep un missatge de veu, es lliura a la bústia de correu d'Exchange com a correu electrònic amb el missatge de veu com a fitxer adjunt. Els usuaris poden escoltar els seus missatges al telèfon d’escriptori certificat i a totes les aplicacions de Teams o Skype for Business.
Configuració de l'usuari de correu de veu al núvol
Permet als usuaris configurar la configuració del client per a les felicitacions de missatges de veu, les regles de resposta de trucades i l'idioma de felicitació, incloses les felicitacions fora de l'oficina.
Timbre secundari
Els usuaris amb diversos dispositius d'altaveus connectats al seu PC poden optar per configurar un dispositiu secundari perquè soni a més del seu altaveu predeterminat. Per exemple, un usuari amb auriculars connectats al PC i als altaveus de l’escriptori pot triar que sonin tant els auriculars com els altaveus de l’escriptori quan arribi una trucada perquè no en perdin cap.
Alertes de trucada distintives (només Teams)
Permet als usuaris triar tons de trucada independents per a trucades normals, trucades desviades i trucades delegades perquè puguin distingir el tipus de trucada.
Aparença de línia compartida
Permet als usuaris compartir la seva línia de telèfon perquè un altre usuari pugui fer i rebre trucades en nom seu.
Ocupat a Ocupat (només per a Teams)
Una política de trucades que us permet configurar com es gestionen les trucades entrants quan un usuari ja està en una trucada o conferència o té una trucada en espera. La persona que truca sentirà un senyal d’ocupat quan el destinatari ja estigui al telèfon. El destinatari rep una notificació de trucada perduda però no pot respondre a les trucades entrants. Aquesta característica està desactivada per defecte, però pot ser activada per l'administrador del llogater.
Bloqueig de trucades
Permet als usuaris afegir números de telèfon (PSTN) a una llista bloquejada de manera que la propera trucada d'aquest número no pugui sonar a l'usuari.
Telèfons d'àrea comuna
Normalment, un telèfon d’àrea comuna es col·loca en una zona com un vestíbul o una sala de conferències que el posa a disposició de diverses persones. Els telèfons d’àrea comuna es configuren com a dispositius en lloc d’usuaris i poden iniciar la sessió automàticament a la xarxa.
Suport de bypass multimèdia (només per a l'encaminament directe d'Teams)
Per obtenir un millor rendiment, els mitjans es mantenen entre el Session Border Controller (SBC) i el client en lloc d’enviar-lo a través del sistema telefònic de Microsoft.

Per fer la comanda, heu de triar un dels productes següents i seleccionar el complement adequat a la sortida
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner