Předplatné Microsoft Business Voice - Měsíční nebo Roční plány

Získejte telefonní systém určený pro Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice je moderní cloudové telefonní řešení integrované do Microsoftu 365. Umožňuje vám volat společně s chatem a schůzkami v jediné aplikaci Microsoft Teams.

Předplatné Microsoft Phone System
Předplatné Microsoft Phone System pro Microsoft 365 je doplňková licence pro předplatné Microsoft 365 a poskytuje následující funkce. Pokud není uvedeno jinak, funkce jsou k dispozici v týmech i ve Skypu pro firmy online.

Chcete-li objednat, musíte vybrat jeden z následujících produktů a vybrat příslušný doplněk u pokladny
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium

Autoři cloudu
Umožňuje vytvořit systém nabídek, který umožňuje externím a interním volajícím vyhledávat a uskutečňovat nebo předávat hovory uživatelům nebo oddělením společnosti ve vaší organizaci.
Fronty volání v cloudu
Umožňuje vám nakonfigurovat, jak jsou fronty volání spravovány pro vaši organizaci: například nastavit pozdravy a hudbu v pořadí, vyhledat dalšího dostupného agenta volání pro zpracování hovoru atd.
Hudba pozastavena
Přehrává výchozí hudbu definovanou službou, když je přidržen externí hovor z veřejné telefonní sítě (PSTN). Tato funkce funguje kromě individuálních volání do fronty volání i pro individuální volání PSTN-to-Teams. Tato funkce poskytuje pozastavenou notifikaci oznámení s jinými platformami. Tuto funkci může konfigurovat správce, ale aktuálně pouze prostřednictvím prostředí PowerShell. Přidržení hudby také není podporováno při konzultačním přenosu hovoru PSTN.
Přijmout/zahájit volání (podle jména a čísla)
Umožňuje uživatelům přijímat příchozí hovory dotykem a uskutečňovat odchozí hovory buď vytočením celého telefonního čísla nebo kliknutím na jméno v klientovi.
Možnosti přesměrování hovorů a současné vyzvánění
Umožňuje uživatelům nastavit pravidla pro přesměrování, takže hovory mohou být s nimi kdekoli, nebo mohou být přesměrována na kolegy nebo do hlasové schránky.
Skupinové vyzvednutí hovoru a přeposlání do skupiny
Umožňuje uživatelům sdílet příchozí hovory s kolegy, aby kolegové mohli přijímat hovory, ke kterým dochází, když je uživatel nedostupný. Méně rušivé pro příjemce než jiné formy sdílení hovorů (například přesměrování hovorů nebo současné vyzvánění), protože uživatelé mohou konfigurovat, jak chtějí být upozorněni na příchozí sdílený hovor.
Přepojit hovor a konzultativní přepojení
Umožňuje uživatelům předávat hovory jiné osobě. Nebo pokud potřebují opustit svou kancelář, ale chtějí pokračovat v konverzaci, mohou hovory přenést ze svého počítače nebo IP telefonu na svůj mobilní telefon.
Přepojit na hovor uprostřed hlasové schránky
Umožňuje uživatelům přepojit se do hlasové schránky během hovoru.
Zavolejte a načtěte
Umožňuje uživatelům podržet hovor ve službě Teams v cloudu. Když je hovor zaparkovaný, služba vygeneruje jedinečný kód pro vyzvednutí hovoru. Uživatel, který zaparkoval hovor, nebo někdo jiný, může pomocí tohoto kódu a podporované aplikace nebo zařízení hovor obnovit.
Zavolat na telefonní číslo z vyhledávání
Umožňuje uživatelům uskutečnit hovor z vyhledávacího pole pomocí příkazu/call a zadáním jména nebo čísla.
ID volajícího
Hovory zevnitř společnosti zobrazují podrobné ID volajícího, které stahuje informace z podnikového adresáře, zobrazuje ID obrázku a název úlohy namísto pouze telefonního čísla. U hovorů z externích telefonních čísel se zobrazuje ID volajícího poskytnuté poskytovatelem telefonních služeb. Pokud jsou externí telefonní čísla sekundárními čísly v podnikovém adresáři, zobrazí se informace z podnikového adresáře.
Přepínání zařízení
Umožňuje uživatelům přehrát hovor nebo schůzku na jiném zařízení HID, které je připojeno k týmům; například přechod z reproduktorů počítače na náhlavní soupravu.
Směrování hovorů podle přítomnosti
Řídí příchozí komunikaci s přítomností a umožňuje uživateli blokovat veškerou příchozí komunikaci, kromě výslovně uvedených.
Integrovaná číselná klávesnice
Umožňuje uživatelům vytáčet podle jména nebo čísla kdekoli na vyhledávací liště a na číselné klávesnici, což urychluje proces odchozích hovorů.
Federované volání
Umožňuje uživatelům bezpečné připojení, komunikaci a spolupráci s uživateli ve federovaných tenantech.
Vytváření a přijímání videohovorů l
Pokud je účet uživatele povolen pro videohovory, může uživatel uskutečňovat videohovory tváří v tvář se svými kontakty. Vše, co potřebují, je kamera, reproduktory a mikrofon jejich počítače. Uživatelé také mohou používat náhlavní soupravu, pokud jejich počítač nemá zabudované zvukové zařízení.
Hlasová schránka v cloudu
Když uživatel obdrží hlasovou schránku, je doručena do jeho poštovní schránky Exchange jako e-mail se zprávou hlasové schránky jako přílohou. Uživatelé mohou poslouchat jejich zprávy na certifikovaném stolním telefonu a ve všech aplikacích Teams nebo Skype pro firmy.
Uživatelská nastavení cloudové hlasové schránky
Umožňuje uživatelům konfigurovat nastavení jejich klientů pro pozdravy hlasové schránky, pravidla pro odpovídání na hovory a jazyk pozdravu, včetně pozdravů mimo kancelář.
Sekundární vyzvánění
Uživatelé s více reproduktorovými zařízeními připojenými k počítači se mohou rozhodnout, že kromě svého výchozího reproduktoru nastaví také vyzvánění sekundárního zařízení. Například uživatel s náhlavní soupravou připojenou k počítači a stolními reproduktory si může zvolit, že při příchozím hovoru zazvoní jak náhlavní souprava, tak stolní reproduktory, aby hovor nezmeškal.
Výrazná vyzváněcí upozornění (pouze týmy)
Umožňuje uživatelům zvolit samostatná vyzvánění pro normální volání, přesměrovaná volání a delegovaná volání, aby mohli rozlišit typ volání.
Vzhled sdílené linky
Umožňuje uživatelům sdílet jejich telefonní linku, aby mohl jiný uživatel volat a přijímat hovory jejich jménem.
Busy on Busy (pouze týmy)
Zásady volání, které vám umožní konfigurovat, jak jsou zpracovávány příchozí hovory, když je uživatel již v hovoru nebo na konferenci nebo má přidržený hovor. Volající uslyší obsazovací signál, když je volaný již v telefonu. Volaný dostane upozornění na zmeškaný hovor, ale není schopen přijímat příchozí hovory. Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána, ale může ji zapnout správce tenanta.
Blokování hovorů
Umožňuje uživatelům přidat (PSTN) telefonní čísla na blokovaný seznam, takže další volání z tohoto čísla bude vyzváněno uživateli.
Telefony se společnou oblastí
Společný telefon je obvykle umístěn v oblasti, jako je lobby nebo konferenční místnost, takže je k dispozici více lidem. Telefony společné oblasti jsou nastaveny spíše jako zařízení než jako uživatelé a mohou se automaticky přihlásit do sítě.
Podpora obcházení médií (pouze pro přímé směrování Teams)
Pro lepší výkon je médium uchováváno mezi řadičem Session Border Controller (SBC) a klientem místo jeho odesílání prostřednictvím systému Microsoft Phone System.

Chcete-li objednat, musíte vybrat jeden z následujících produktů a vybrat příslušný doplněk u pokladny
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner