Microsoft Business Voice-abonnementer - Månedlige eller årlige Planer

Få et telefonsystem designet til Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice er en moderne skybaseret telefoniløsning, der integreres i Microsoft 365. Det giver dig mulighed for at ringe sammen med chat og møder i en enkelt app, Microsoft Teams.

Microsoft Phone System -abonnement
Microsoft Phone System-abonnementet til Microsoft 365 er en tillægslicens til Microsoft 365-abonnementer og indeholder følgende funktioner. Medmindre andet er angivet, er funktioner tilgængelige i både Teams og Skype for Business Online.

For at bestille skal du vælge et af følgende produkter og vælge den relevante tilføjelse ved kassen
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium

Auto-ledsagere i skyen
Giver dig mulighed for at oprette et menusystem, der gør det muligt for eksterne og interne opkaldere at lokalisere og foretage eller overføre opkald til virksomhedsbrugere eller afdelinger i din organisation.
Cloud-opkaldskøer
Giver dig mulighed for at konfigurere, hvordan opkaldskøer styres til din organisation: For eksempel opsæt hilsner og musik på hold, søg efter den næste tilgængelige opkaldsagent til at håndtere opkaldet osv.
Musik på hold
Afspiller standardmusik, der er defineret af tjenesten, når et eksternt opkald fra det offentlige koblede telefonnet (PSTN) parkeres. Denne funktion fungerer for en-til-en PSTN-til-team-opkald ud over opkald foretaget til en opkaldskø. Denne funktion giver hold-underretningsparitet med andre platforme. Denne funktion kan konfigureres af administratoren, men i øjeblikket kun via PowerShell. Holdmusik understøttes heller ikke ved rådgivende overførsel af et PSTN-opkald.
Ring op/start (efter navn og nummer)
Gør det muligt for brugere at besvare indgående opkald med et tryk og foretage udgående opkald enten ved at ringe til det fulde telefonnummer eller ved at klikke på et navn i klienten.
Valgmuligheder for viderestilling og samtidig ringe
Gør det muligt for brugere at oprette videresendelsesregler, så opkald kan gå med dem overalt, eller opkald kan videresendes til kolleger eller til telefonsvarer.
Gruppeopkaldshentning og videresend til gruppe
Gør det muligt for brugere at dele indgående opkald med kolleger, så kollegerne kan besvare opkald, der opstår, mens brugeren ikke er tilgængelig. Mindre forstyrrende for modtagere end andre former for deling af opkald (såsom viderestilling af opkald eller samtidig ringning), fordi brugerne kan konfigurere, hvordan de ønsker at få besked om et indgående delt opkald.
Overfør et opkald og en rådgivende overførsel
Gør det muligt for brugere at overføre opkald til en anden person. Eller hvis de har brug for at forlade deres kontor, men ønsker at fortsætte samtalen, kan de overføre opkaldene fra deres pc eller IP-telefon til deres mobiltelefon.
Overfør til telefonsvarer midt i opkaldet
Gør det muligt for brugere at overføre til telefonsvarer under et opkald.
Ring til parker og hent
Giver brugerne mulighed for at parkere et opkald i Teams-tjenesten i skyen. Når et opkald parkeres, genererer tjenesten en unik kode til hentning af opkald. Den bruger, der parkerede opkaldet, eller en anden kan derefter bruge den kode og en understøttet app eller enhed til at hente opkaldet.
Ring til telefonnummer fra søgning
Gør det muligt for brugere at foretage et opkald fra søgefeltet ved hjælp af kommandoen/call og angive et navn eller et nummer.
Opkalds-id
Opkald indefra virksomheden viser et detaljeret opkalds-id, der henter oplysninger fra virksomhedens bibliotek, der viser billed-id og jobtitel i stedet for kun et telefonnummer. For opkald fra eksterne telefonnumre vises opkalds-id'et som leveret af telefonudbyderen. Hvis de eksterne telefonnumre er sekundære numre i firmakataloget, vises oplysningerne fra firmakataloget.
Enhedsskift
Gør det muligt for brugere at afspille et opkald eller et møde på en anden HID-enhed, der er tilsluttet Teams; for eksempel at skifte fra deres pc-højttalere til et headset.
Tilstedeværelsesbaseret opkaldsrute
Styrer indgående kommunikation med tilstedeværelse, så brugeren kan blokere al indgående kommunikation undtagen fra de specifikt angivet.
Integreret opkaldstastatur
Gør det muligt for brugere at ringe efter navn eller nummer hvor som helst i søgefeltet og i opkaldstastaturet, hvilket fremskynder processen med at foretage udgående opkald.
Federeret opkald
Giver brugere mulighed for sikkert at oprette forbindelse, kommunikere og samarbejde med brugere i fødererede lejere.
Opret og modtag en videokal l
Hvis brugerens konto er aktiveret til videoopkald, kan brugeren foretage ansigt til ansigt videoopkald med deres kontakter. Alt, hvad de har brug for, er et kamera, deres computers højttalere og mikrofon. Brugere kan også bruge et headset, hvis deres computer ikke har en indbygget lydenhed.
Cloud-voicemail
Når en bruger modtager en telefonsvarer, leveres den til deres Exchange-postkasse som en e-mail med telefonsvarerbeskeden som en vedhæftet fil. Brugere kan lytte til deres meddelelser på deres certificerede stationære telefon og på alle Teams eller Skype for Business-applikationer.
Cloud-voicemail-brugerindstillinger
Gør det muligt for brugere at konfigurere deres klientindstillinger til hilsner til telefonsvarer, regler for besvarelse af opkald og hilsningssprog, herunder hilsener uden for kontoret.
Sekundær ringetone
Brugere med flere højttalerenheder tilsluttet deres pc kan vælge at indstille en sekundær enhed til at ringe ud over deres standardhøjttaler. For eksempel kan en bruger med et headset tilsluttet pc'en og skrivebordshøjttalerne vælge at både headset og skrivebordshøjttalere skal ringe, når et opkald kommer ind, så de ikke går glip af et opkald.
Særlige ringealarm (kun hold)
Gør det muligt for brugere at vælge separate ringetoner til normale opkald, viderestillede opkald og delegerede opkald, så de kan skelne mellem typen af ​​opkald.
Udseende af delt linje
Gør det muligt for brugere at dele deres telefonlinje, så en anden bruger kan foretage og modtage opkald på deres vegne.
Optaget på travlt (kun hold)
En opkaldspolitik, der giver dig mulighed for at konfigurere, hvordan indgående opkald håndteres, når en bruger allerede er i et opkald eller en konference eller har et opkald parkeret. Den, der ringer op, vil høre et optaget signal, når callee allerede er i telefonen. Callee får en meddelelse om ubesvaret opkald, men er ikke i stand til at besvare indgående opkald. Denne funktion er deaktiveret som standard, men kan tændes af lejeradministratoren.
Opkaldsblokering
Gør det muligt for brugere at føje (PSTN) telefonnumre til en blokeret liste, så det næste opkald fra dette nummer blokeres fra at ringe til brugeren.
Telefoner til fællesarealer
En almindelig telefon er typisk placeret i et område som en lobby eller et konferencelokale, der gør den tilgængelig for flere personer. Almindelige telefoner er indstillet som enheder i stedet for som brugere og kan automatisk logge på et netværk.
Media bypass support (kun til Teams Direct Routing)
For bedre ydeevne holdes medierne mellem Session Border Controller (SBC) og klienten i stedet for at sende det via Microsoft Phone System.

For at bestille skal du vælge et af følgende produkter og vælge den relevante tilføjelse ved kassen
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner