Microsoft Business Voice-abonnementen - Maand- of Jaarabonnementen

Koop een telefoonsysteem dat is ontworpen voor Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice is een moderne cloudgebaseerde telefonieoplossing die kan worden geïntegreerd in Microsoft 365. Hiermee kunt u samen bellen met chatten en vergaderen in één app, Microsoft Teams.

Microsoft Phone System-abonnement
Het Microsoft Phone System-abonnement voor Microsoft 365 is een add-onlicentie voor Microsoft 365-abonnementen en biedt de volgende functies. Tenzij anders vermeld, zijn functies beschikbaar in zowel Teams als Skype voor Bedrijven Online.

Om te bestellen moet je een van de volgende producten kiezen en de juiste add-on selecteren bij het afrekenen
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium

Automatische cloud-assistenten
Hiermee kunt u een menusysteem maken waarmee externe en interne bellers kunnen zoeken en oproepen kunnen plaatsen of doorverbinden met gebruikers van het bedrijf of afdelingen in uw organisatie.
Cloud-oproepwachtrijen
Hiermee kunt u configureren hoe wachtrijen voor uw organisatie worden beheerd: stel bijvoorbeeld begroetingen en wachtmuziek in, zoek naar de volgende beschikbare call-agent om het gesprek af te handelen, enzovoort.
Wachtmuziek
Speelt standaardmuziek af die door de service is gedefinieerd wanneer een externe oproep van het Public Switched Telephone Network (PSTN) in de wacht wordt geplaatst. Deze functie werkt voor één-op-één PSTN-naar-teams-oproepen naast oproepen in een wachtrij. Deze functie biedt pariteit in de wachtstand met andere platforms. Deze functie kan worden geconfigureerd door de beheerder, maar momenteel alleen via PowerShell. Muziek in de wacht wordt ook niet ondersteund bij consultatieve doorschakeling van een PSTN-oproep.
Bellen beantwoorden/starten (op naam en nummer)
Hiermee kunnen gebruikers inkomende oproepen beantwoorden met een aanraking en uitgaande oproepen plaatsen door het volledige telefoonnummer te kiezen of door op een naam in de client te klikken.
Doorschakelopties en gelijktijdige beltoon
Hiermee kunnen gebruikers doorschakelregels instellen zodat oproepen overal mee naartoe kunnen gaan, of oproepen kunnen worden doorgeschakeld naar collega's of naar voicemail.
Groepsoproep opnemen en doorsturen naar groep
Hiermee kunnen gebruikers inkomende oproepen delen met collega's, zodat de collega's oproepen kunnen beantwoorden die plaatsvinden terwijl de gebruiker niet beschikbaar is. Minder storend voor ontvangers dan andere vormen van het delen van gesprekken (zoals doorschakelen of gelijktijdig overgaan) omdat gebruikers kunnen configureren hoe ze op de hoogte willen worden gebracht van een inkomend gedeeld gesprek.
Een gesprek doorverbinden en consultatief doorverbinden
Hiermee kunnen gebruikers oproepen doorverbinden naar een andere persoon. Of, als ze hun kantoor moeten verlaten, maar het gesprek willen voortzetten, kunnen ze de oproepen van hun pc of IP-telefoon naar hun mobiele telefoon doorverbinden.
Doorschakelen naar voicemail halverwege het gesprek
Hiermee kunnen gebruikers tijdens een gesprek doorverbinden naar voicemail.
Oproep parkeren en ophalen
Hiermee kunnen gebruikers een gesprek in de wacht zetten in de Teams-service in de cloud. Wanneer een oproep geparkeerd is, genereert de service een unieke code voor het ophalen van oproepen. De gebruiker die het gesprek heeft geparkeerd of iemand anders kan vervolgens die code en een ondersteunde app of apparaat gebruiken om het gesprek op te halen.
Telefoonnummer bellen vanuit zoeken
Hiermee kunnen gebruikers een oproep plaatsen vanuit het zoekvak door de opdracht/call te gebruiken en een naam of nummer op te geven.
Beller-ID
Bij oproepen van binnenuit het bedrijf wordt een gedetailleerde beller-ID weergegeven die informatie uit het bedrijfstelefoonboek haalt, met een afbeelding-ID en functietitel in plaats van alleen een telefoonnummer. Voor oproepen vanaf externe telefoonnummers wordt de beller-ID weergegeven die door de telefoonserviceprovider is verstrekt. Als de externe telefoonnummers secundaire nummers zijn in het bedrijfstelefoonboek, wordt de informatie uit het bedrijfstelefoonboek weergegeven.
Schakelen tussen apparaten
Hiermee kunnen gebruikers een gesprek of vergadering afspelen op een ander HID-apparaat dat is verbonden met Teams; bijvoorbeeld overschakelen van hun pc-luidsprekers naar een headset.
Op aanwezigheid gebaseerde oproeproutering
Beheert inkomende communicatie met aanwezigheid, waardoor de gebruiker alle inkomende communicatie kan blokkeren, behalve degene die specifiek zijn aangegeven.
Geïntegreerd toetsenblok
Hiermee kunnen gebruikers overal in de zoekbalk en in het toetsenblok op naam of nummer kiezen, waardoor uitgaande oproepen sneller kunnen verlopen.
Federatief bellen
Hiermee kunnen gebruikers veilig verbinding maken, communiceren en samenwerken met gebruikers in federatieve tenants.
Maak en ontvang een videogesprek l
Als het account van de gebruiker is ingeschakeld voor videogesprekken, kan de gebruiker persoonlijke videogesprekken voeren met zijn contacten. Het enige wat ze nodig hebben is een camera, de luidsprekers van hun computer en microfoon. Gebruikers kunnen ook een headset gebruiken als hun computer geen ingebouwd audioapparaat heeft.
Cloud-voicemail
Wanneer een gebruiker een voicemail ontvangt, wordt deze afgeleverd in zijn Exchange-mailbox als e-mail met het voicemailbericht als bijlage. Gebruikers kunnen hun berichten beluisteren op hun gecertificeerde bureautelefoon en in alle Teams- of Skype voor Bedrijven-toepassingen.
Gebruikersinstellingen voor cloud-voicemail
Hiermee kunnen gebruikers hun clientinstellingen configureren voor voicemailbegroetingen, regels voor het beantwoorden van oproepen en begroetingstaal, inclusief begroetingen voor afwezigheid.
Secundair belsignaal
Gebruikers met meerdere luidsprekerapparaten die op hun pc zijn aangesloten, kunnen ervoor kiezen om naast hun standaardluidspreker ook een secundair apparaat te laten overgaan. Een gebruiker met een headset die is aangesloten op de pc en bureauluidsprekers kan er bijvoorbeeld voor kiezen om zowel de headset als de bureauluidsprekers te laten overgaan wanneer er een oproep binnenkomt, zodat ze geen oproep missen.
Onderscheidende ringwaarschuwingen (alleen teams)
Hiermee kunnen gebruikers afzonderlijke beltonen kiezen voor normale oproepen, doorgeschakelde oproepen en gedelegeerde oproepen, zodat ze het type oproep kunnen onderscheiden.
Gedeelde lijnweergave
Hiermee kunnen gebruikers hun telefoonlijn delen, zodat een andere gebruiker namens hen kan bellen en gebeld kan worden.
Bezet bij Bezet (alleen teams)
Een oproepbeleid waarmee u kunt configureren hoe inkomende oproepen worden afgehandeld wanneer een gebruiker al in gesprek of conferentie is of een oproep in de wacht heeft gezet. De beller hoort een bezettoon als de gebelde al aan de lijn is. De opgeroepene krijgt een melding voor een gemiste oproep, maar kan geen inkomende oproepen beantwoorden. Deze functie is standaard uitgeschakeld, maar kan worden ingeschakeld door de tenant-beheerder.
Oproepen blokkeren
Hiermee kunnen gebruikers (PSTN) -telefoonnummers toevoegen aan een geblokkeerde lijst, zodat de volgende oproep vanaf dat nummer de gebruiker niet kan bellen.
Common Area-telefoons
Een telefoon in een gemeenschappelijke ruimte wordt meestal in een ruimte zoals een lobby of conferentieruimte geplaatst, waardoor deze beschikbaar is voor meerdere mensen. Telefoons in een gemeenschappelijk gebied zijn ingesteld als apparaten in plaats van als gebruikers, en kunnen automatisch inloggen op een netwerk.
Ondersteuning voor media omzeilen (alleen voor Teams Direct Routing)
Voor betere prestaties wordt de media tussen de Session Border Controller (SBC) en de client bewaard in plaats van deze via het Microsoft Phone System te verzenden.

Om te bestellen moet je een van de volgende producten kiezen en de juiste add-on selecteren bij het afrekenen
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner