Microsoft Business Voice-abonnementer - Måneds- eller årsplaner

Få et telefonsystem designet for Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice er en moderne skybasert telefoniløsning som integreres i Microsoft 365. Det gir deg samtaler sammen med chat og møter i en enkelt app, Microsoft Teams.

Microsoft Phone System -abonnement
Microsoft Phone System-abonnementet for Microsoft 365 er en tilleggslisens for Microsoft 365-abonnement og har følgende funksjoner. Med mindre annet er oppgitt, er funksjoner tilgjengelige i både Teams og Skype for Business Online.

For å bestille må du velge ett av følgende produkter og velge riktig tillegg i kassen
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium

Automatisk ledsager i skyen
Lar deg lage et menysystem som gjør det mulig for eksterne og interne innringere å finne og ringe eller overføre samtaler til bedriftsbrukere eller avdelinger i organisasjonen.
Sky-samtalekøer
Lar deg konfigurere hvordan samtalekøer administreres for organisasjonen din: for eksempel sette opp hilsener og musikk på vent, søk etter neste tilgjengelige ringeagent for å håndtere samtalen og så videre.
Musikk på vent
Spiller av standardmusikk definert av tjenesten når en ekstern samtale fra Public Switched Telefonnettverk (PSTN) blir satt på vent. Denne funksjonen fungerer for en-til-en-PSTN-til-team-samtaler i tillegg til anrop til en samtalekø. Denne funksjonen gir varslingsparitet på vent med andre plattformer. Denne funksjonen kan konfigureres av administratoren, men for øyeblikket bare via PowerShell. Hold-musikk støttes heller ikke ved rådgivende overføring av en PSTN-samtale.
Ring svar/start (etter navn og nummer)
Lar brukere svare på innkommende anrop med et trykk, og ringe utgående anrop enten ved å ringe hele telefonnummeret eller ved å klikke på et navn i klienten.
Valg av viderekoblingsalternativer og samtidig ringing
Lar brukere sette opp viderekoblingsregler slik at samtaler kan gå med dem hvor som helst, eller samtaler kan videresendes til kolleger eller til telefonsvarer.
Henting av gruppesamtaler og videresend til gruppe
Lar brukere dele innkommende anrop med kolleger, slik at kollegaene kan svare på anrop som oppstår mens brukeren ikke er tilgjengelig. Mindre forstyrrende for mottakere enn andre former for samtaledeling (for eksempel viderekobling eller samtidig ringing) fordi brukere kan konfigurere hvordan de vil få beskjed om en innkommende delt samtale.
Overfør en samtale og rådgivende overføring
Lar brukere overføre samtaler til en annen person. Eller hvis de trenger å forlate kontoret, men ønsker å fortsette samtalen, kan de overføre samtalene fra PC-en eller IP-telefonen til mobiltelefonen.
Overfør til talepost midt i samtalen
Lar brukere overføre til telefonsvarer under en samtale.
Ring park og hent
Lar brukere parkere en samtale i Teams-tjenesten i skyen. Når en samtale er parkert, genererer tjenesten en unik kode for henting av samtaler. Brukeren som parkerte samtalen eller noen andre kan deretter bruke den koden og en støttet app eller enhet for å hente samtalen.
Ring telefonnummer fra søk
Lar brukere ringe fra søkefeltet ved å bruke/ring-kommandoen og spesifisere et navn eller et nummer.
Anrops-ID
Samtaler fra innsiden av selskapet viser en detaljert nummer-ID som henter informasjon fra bedriftskatalogen, som viser bilde-ID og jobbtittel i stedet for bare et telefonnummer. For samtaler fra eksterne telefonnumre vises anroper-ID-en som angitt av telefontjenesteleverandøren. Hvis de eksterne telefonnumrene er sekundære numre i bedriftskatalogen, vises informasjonen fra bedriftskatalogen.
Enhetsbytte
Lar brukere spille en samtale eller møte på en annen HID-enhet som er koblet til Teams; for eksempel bytte fra PC-høyttalerne til et hodesett.
Tilstedeværelsesbasert samtalerute
Kontrollerer innkommende kommunikasjon med tilstedeværelse, slik at brukeren kan blokkere all innkommende kommunikasjon unntatt fra de spesifikt angitte.
Integrert talltastatur
Lar brukere ringe etter navn eller nummer hvor som helst i søkefeltet og tastaturet, noe som øker prosessen med å ringe utgående samtaler.
Federated calling
Lar brukere trygt koble til, kommunisere og samarbeide med brukere i fødererte leietakere.
Teams og motta en videokal l
Hvis brukerens konto er aktivert for videosamtaler, kan brukeren foreta ansikt til ansikt videosamtaler med kontaktene sine. Alt de trenger er et kamera, datamaskinens høyttalere og mikrofon. Brukere kan også bruke et hodesett hvis datamaskinen ikke har en innebygd lydenhet.
Cloud-talepost
Når en bruker mottar en telefonsvarer, blir den levert til Exchange-postkassen sin som en e-post med talemeldingen som vedlegg. Brukere kan lytte til meldingene sine på den sertifiserte stasjonære telefonen og på alle Teams eller Skype for Business-applikasjoner.
Brukerinnstillinger for telefonsvarer i skyen
Lar brukere konfigurere klientinnstillingene for hilsener til telefonsvarer, regler for samtalsbesvarelse og hilsningsspråk, inkludert hilsener utenfor kontoret.
Sekundær ringetone
Brukere med flere høyttalerenheter koblet til PCen kan velge å stille en sekundær enhet til å ringe i tillegg til standardhøyttaleren. For eksempel kan en bruker med et hodesett koblet til PCen og skrivebordshøyttalere velge å ha både hodesett og skrivebordshøyttalere når en samtale kommer inn, slik at de ikke går glipp av en samtale.
Karakteristiske ringevarsler (kun lag)
Lar brukerne velge separate ringetoner for normale samtaler, viderekoblede samtaler og delegerte samtaler, slik at de kan skille typen samtale.
Utseende på delt linje
Lar brukere dele telefonlinjen sin slik at en annen bruker kan ringe og motta anrop på deres vegne.
Opptatt på opptatt (kun lag)
En samtalepolicy som lar deg konfigurere hvordan innkommende anrop håndteres når en bruker allerede er i en samtale eller konferanse eller har en samtale på vent. Innringeren vil høre et opptatt signal når callee allerede er i telefonen. Calllee får et varsel om ubesvarte anrop, men kan ikke svare på innkommende anrop. Denne funksjonen er deaktivert som standard, men kan slås på av leietakeradministratoren.
Anropssperring
Lar brukere legge til (PSTN) telefonnumre i en blokkert liste, slik at neste anrop fra dette nummeret blokkeres fra å ringe brukeren.
Vanlige telefoner
En vanlig telefontelefon plasseres vanligvis i et område som en lobby eller et konferanserom som gjør den tilgjengelig for flere personer. Felles telefoner er konfigurert som enheter i stedet for brukere, og kan automatisk logge på et nettverk.
Støtte for omgåelse av media (kun for Teams Direct Routing)
For bedre ytelse holdes det media mellom Session Border Controller (SBC) og klienten i stedet for å sende det via Microsoft Phone System.

For å bestille må du velge ett av følgende produkter og velge riktig tillegg i kassen
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner