Subskrypcje Microsoft Business Voice - Plany Miesięczne lub Roczne

Uzyskaj system telefoniczny zaprojektowany dla platformy Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice to nowoczesne rozwiązanie telefoniczne w chmurze, które integruje się z platformą Microsoft 365. Umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych, czat i spotkania w jednej aplikacji Microsoft Teams.

Subskrypcja Microsoft Phone System
Subskrypcja Microsoft Phone System dla Microsoft 365 to dodatkowe licencje dla subskrypcji Microsoft 365 i zapewnia następujące funkcje. O ile nie zaznaczono inaczej, funkcje są dostępne zarówno w aplikacji Teams, jak i Skype dla firm Online.

Aby zamówić, musisz wybrać jeden z poniższych produktów i wybrać odpowiedni dodatek przy kasie
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium

Automatyczna sekretarka w chmurze
Umożliwia tworzenie systemu menu, który umożliwia zewnętrznym i wewnętrznym rozmówcom lokalizowanie i nawiązywanie lub przekazywanie połączeń do użytkowników lub działów firmy w organizacji.
Kolejki połączeń w chmurze
Umożliwia skonfigurowanie sposobu zarządzania kolejkami połączeń w organizacji: na przykład skonfigurowanie powitań i muzyki podczas oczekiwania, wyszukanie następnego dostępnego agenta do obsługi połączenia i tak dalej.
Muzyka na oczekiwaniu
Odtwarza domyślną muzykę zdefiniowaną przez usługę, gdy połączenie zewnętrzne z publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) jest zawieszone. Ta funkcja działa w przypadku połączeń PSTN-Teams typu jeden do jednego oprócz połączeń wykonywanych w kolejce połączeń. Ta funkcja zapewnia zgodność powiadomień o wstrzymaniu z innymi platformami. Ta funkcja jest konfigurowana przez administratora, ale obecnie tylko za pośrednictwem programu PowerShell. Muzyka w trybie wstrzymania nie jest również obsługiwana w przypadku przekazywania z konsultacjami połączenia PSTN.
Odbierz/zainicjuj połączenie (według nazwy i numeru)
Pozwala użytkownikom odbierać połączenia przychodzące jednym dotknięciem i nawiązywać połączenia wychodzące, wybierając pełny numer telefonu lub klikając nazwę w kliencie.
Opcje przekierowywania połączeń i jednoczesne dzwonienie
Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie reguł przekierowania, dzięki czemu połączenia mogą być prowadzone z nimi w dowolnym miejscu lub mogą być przekierowywane do współpracowników lub do poczty głosowej.
Przejmowanie i przekazywanie połączeń grupowych do grupy
Umożliwia użytkownikom udostępnianie połączeń przychodzących współpracownikom, aby współpracownicy mogli odbierać połączenia, które pojawiają się, gdy użytkownik jest niedostępny. Mniej uciążliwe dla odbiorców niż inne formy udostępniania połączeń (takie jak przekazywanie połączeń lub jednoczesne dzwonienie), ponieważ użytkownicy mogą skonfigurować sposób powiadamiania o przychodzącym wspólnym połączeniu.
Przekaż rozmowę i przekaż konsultacyjny
Umożliwia użytkownikom przekazywanie połączeń do innej osoby. Lub, jeśli chcą wyjść z biura, ale chcą kontynuować rozmowę, mogą przekierować rozmowy z komputera lub telefonu IP na telefon komórkowy.
Przekaż do poczty głosowej w trakcie połączenia
Umożliwia użytkownikom przechodzenie do poczty głosowej podczas połączenia.
Parkuj i odzyskuj połączenia
Umożliwia użytkownikom zawieszanie połączeń w usłudze Teams w chmurze. Gdy połączenie jest zaparkowane, usługa generuje unikalny kod do odzyskiwania połączenia. Użytkownik, który zaparkował połączenie, lub ktoś inny może następnie użyć tego kodu i obsługiwanej aplikacji lub urządzenia, aby odzyskać połączenie.
Zadzwoń pod numer z wyszukiwania
Pozwala użytkownikom nawiązywać połączenia z pola wyszukiwania za pomocą polecenia/call i określając nazwę lub numer.
ID dzwoniącego
Połączenia z firmy wyświetlają szczegółowy identyfikator dzwoniącego, który pobiera informacje z firmowej książki telefonicznej, pokazując identyfikator zdjęcia i stanowisko, a nie tylko numer telefonu. W przypadku połączeń z numerów zewnętrznych wyświetlany jest identyfikator dzwoniącego dostarczony przez dostawcę usług telefonicznych. Jeśli zewnętrzne numery telefonów są numerami drugorzędnymi w firmowej książce telefonicznej, zostaną wyświetlone informacje z firmowej książki telefonicznej.
Przełączanie urządzeń
Umożliwia użytkownikom odtwarzanie połączenia lub spotkania na innym urządzeniu HID, które jest podłączone do aplikacji Teams; na przykład przełączanie się z głośników komputera na zestaw słuchawkowy.
Przekierowywanie połączeń na podstawie obecności
Kontroluje komunikację przychodzącą z obecnością, umożliwiając użytkownikowi blokowanie całej komunikacji przychodzącej z wyjątkiem tych, które są wyraźnie wskazane.
Zintegrowana klawiatura numeryczna
Pozwala użytkownikom wybierać według nazwy lub numeru w dowolnym miejscu paska wyszukiwania i klawiatury, przyspieszając proces wykonywania połączeń wychodzących.
Połączenia sfederowane
Pozwala użytkownikom bezpiecznie łączyć się, komunikować i współpracować z użytkownikami w dzierżawach federacyjnych.
Wykonaj i odbierz połączenie wideo l
Jeśli na koncie użytkownika włączono rozmowy wideo, użytkownik może prowadzić rozmowy wideo twarzą w twarz ze swoimi kontaktami. Potrzebują tylko aparatu, głośników komputera i mikrofonu. Użytkownicy mogą również używać zestawu słuchawkowego, jeśli ich komputer nie ma wbudowanego urządzenia audio.
Poczta głosowa w chmurze
Gdy użytkownik odbiera wiadomość głosową, jest ona dostarczana do jego skrzynki pocztowej Exchange jako wiadomość e-mail z wiadomością głosową jako załącznikiem. Użytkownicy mogą odsłuchiwać swoje wiadomości na swoim certyfikowanym telefonie stacjonarnym oraz we wszystkich aplikacjach Teams lub Skype dla firm.
Ustawienia użytkownika poczty głosowej w chmurze
Umożliwia użytkownikom konfigurowanie ustawień klienta dotyczących powitań w poczcie głosowej, reguł odbierania połączeń i języka powitania, w tym powitań poza biurem.
Dodatkowy dzwonek
Użytkownicy, którzy mają wiele głośników podłączonych do komputera, mogą ustawić dzwonienie drugiego urządzenia oprócz domyślnego głośnika. Na przykład użytkownik z zestawem słuchawkowym podłączonym do komputera i głośnikami biurkowymi może ustawić dzwonienie zarówno zestawu słuchawkowego, jak i głośników biurkowych, gdy nadejdzie połączenie, aby nie przegapić połączenia.
Charakterystyczne alerty dzwonkowe (tylko zespoły)
Pozwala użytkownikom wybrać oddzielne dzwonki dla połączeń normalnych, przekierowanych i delegowanych, aby mogli rozróżnić typ połączenia.
Wygląd linii wspólnej
Umożliwia użytkownikom udostępnianie linii telefonicznej, aby inny użytkownik mógł wykonywać i odbierać połączenia w ich imieniu.
Zajęty gdy zajęty (tylko zespoły)
Zasady dotyczące połączeń, które umożliwiają skonfigurowanie sposobu obsługi połączeń przychodzących, gdy użytkownik jest już w trakcie połączenia lub konferencji lub ma zawieszone połączenie. Dzwoniący usłyszy sygnał zajętości, gdy osoba dzwoniąca już rozmawia. Odbierający otrzymuje powiadomienie o nieodebranym połączeniu, ale nie może odbierać połączeń przychodzących. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona, ale administrator dzierżawy może ją włączyć.
Blokowanie połączeń
Umożliwia użytkownikom dodawanie numerów telefonów (PSTN) do listy zablokowanych, tak aby następne połączenie z tego numeru nie mogło zadzwonić do użytkownika.
Telefony do wspólnego użytku
Telefon do wspólnego użytku jest zwykle umieszczany w obszarze, takim jak hol lub sala konferencyjna, dzięki czemu jest dostępny dla wielu osób. Telefony ogólnodostępne są konfigurowane jako urządzenia, a nie jako użytkownicy, i mogą automatycznie logować się do sieci.
Obsługa pomijania mediów (tylko w przypadku bezpośredniego routingu w usłudze Teams)
Aby uzyskać lepszą wydajność, nośnik jest przechowywany między Session Border Controller (SBC) a klientem, zamiast wysyłać go przez Microsoft Phone System.

Aby zamówić, musisz wybrać jeden z poniższych produktów i wybrać odpowiedni dodatek przy kasie
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner