Predplatné Microsoft Business Voice - Mesačné alebo Ročné Plány

Získajte telefónny systém navrhnutý pre Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice je moderné cloudové telefónne riešenie, ktoré sa integruje do Microsoft 365. Poskytuje vám spoločné telefonovanie, chatovanie a stretnutia v jednej aplikácii, Microsoft Teams.

Predplatné Microsoft Phone System
Predplatné Microsoft Phone System pre Microsoft 365 je doplnková licencia pre predplatné Microsoft 365 a poskytuje nasledujúce funkcie. Ak nie je uvedené inak, funkcie sú k dispozícii v tímoch aj v Skype for Business Online.

Pre objednanie si musíte zvoliť jeden z nasledujúcich produktov a pri pokladni zvoliť vhodný doplnok
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium

Automatickí pracovníci v cloude
Umožňuje vám vytvoriť systém ponúk, ktorý umožňuje externým a interným volajúcim vyhľadať a uskutočniť alebo presmerovať hovory na používateľov alebo oddelenia spoločnosti vo vašej organizácii.
Fronty hovorov v cloude
Umožní vám nakonfigurovať, ako sa vo vašej organizácii spravujú fronty hovorov: napríklad môžete nastaviť pozdravy a hudbu na počkanie, vyhľadať ďalšieho dostupného agenta hovorov, ktorý by hovor vybavil, atď.
Hudba je pozastavená
Prehráva predvolenú hudbu definovanú službou, keď je podržaný externý hovor z verejnej telefónnej siete (PSTN). Táto funkcia funguje okrem individuálnych hovorov do frontu hovorov aj na hovory typu PSTN-to-Team dvojstranne. Táto funkcia poskytuje paritu oznámení o podržaní s ostatnými platformami. Túto funkciu môže konfigurovať správca, v súčasnosti však iba prostredníctvom prostredia PowerShell. Pozdržaná hudba tiež nie je podporovaná pri konzultatívnom presune hovoru PSTN.
Hovor prijať/uskutočniť (podľa mena a čísla)
Umožňuje používateľom odpovedať na prichádzajúce hovory dotykom a uskutočňovať odchádzajúce hovory buď vytočením celého telefónneho čísla alebo kliknutím na meno v klientovi.
Možnosti presmerovania hovorov a súčasné zvonenie
Umožňuje používateľom nastaviť pravidlá presmerovania, aby s nimi mohli hovory viesť kdekoľvek, alebo mohli byť hovory presmerované na kolegov alebo do hlasovej schránky.
Skupinové vyzdvihnutie hovoru a presmerovanie do skupiny
Umožňuje používateľom zdieľať prichádzajúce hovory s kolegami, aby kolegovia mohli odpovedať na hovory, ku ktorým dôjde, keď je používateľ nedostupný. Príjemcovia pôsobia menej rušivo ako iné formy zdieľania hovorov (napríklad presmerovanie hovorov alebo súčasné zvonenie), pretože používatelia si môžu nakonfigurovať, ako chcú byť upozorňovaní na prichádzajúci zdieľaný hovor.
Prepojiť hovor a konzultatívne previesť
Umožňuje používateľom presmerovať hovory na inú osobu. Prípadne, ak potrebujú opustiť kanceláriu a chcú pokračovať v konverzácii, môžu si hovory preniesť zo svojho počítača alebo IP telefónu na mobilný telefón.
Presunúť do hovoru v hlasovej schránke
Umožňuje používateľom uskutočniť hovor do hlasovej schránky.
Zavolajte a načítajte
Umožňuje používateľom podržať hovor v službe Teams v cloude. Keď je hovor zaparkovaný, služba vygeneruje jedinečný kód na stiahnutie hovoru. Používateľ, ktorý zaparkoval hovor, alebo niekto iný potom môže pomocou tohto kódu a podporovanej aplikácie alebo zariadenia uskutočniť hovor.
Zavolajte na telefónne číslo z vyhľadávania
Umožňuje používateľom uskutočniť hovor z vyhľadávacieho poľa pomocou príkazu/call a zadaním mena alebo čísla.
ID volajúceho
Pri hovoroch z vnútra spoločnosti sa zobrazuje podrobné ID volajúceho, ktoré získava informácie z podnikového adresára a namiesto telefónneho čísla zobrazuje ID fotografie a názov pracovnej pozície. Pri hovoroch z externých telefónnych čísel sa zobrazuje ID volajúceho poskytnuté poskytovateľom telefónnych služieb. Ak sú externé telefónne čísla sekundárnymi číslami v podnikovom adresári, zobrazia sa informácie z podnikového adresára.
Prepínanie zariadení
Umožňuje používateľom prehrať hovor alebo schôdzku na inom zariadení HID, ktoré je pripojené k tímom; napríklad prechod z reproduktorov počítača na náhlavnú súpravu.
Smerovanie hovorov podľa prítomnosti
Riadi prichádzajúcu komunikáciu s prítomnosťou a umožňuje používateľovi blokovať všetku prichádzajúcu komunikáciu okrem tých, ktoré sú konkrétne uvedené.
Integrovaná číselná klávesnica
Umožňuje používateľom vytáčať podľa mena alebo čísla kdekoľvek na paneli vyhľadávania a na číselnej klávesnici, čím urýchľuje proces odchádzajúcich hovorov.
Federované volanie
Umožňuje používateľom bezpečné pripojenie, komunikáciu a spoluprácu s používateľmi vo federovaných nájomcoch.
Vytvorte a prijmite videohovor l
Ak je v účte používateľa povolené videohovory, môže používateľ uskutočňovať videohovory tvárou v tvár so svojimi kontaktmi. Potrebujú iba kameru, reproduktory a mikrofón svojho počítača. Používatelia môžu tiež používať náhlavnú súpravu, ak ich počítač nemá zabudované zvukové zariadenie.
Hlasová schránka v cloude
Keď používateľ prijme hlasovú schránku, doručí sa mu do poštovej schránky Exchange ako e-mail so správou hlasovej schránky ako prílohou. Používatelia môžu počúvať ich správy na certifikovanom stolnom telefóne a vo všetkých aplikáciách Teams alebo Skype for Business.
Nastavenia používateľa hlasovej schránky v cloude
Umožňuje používateľom konfigurovať ich klientske nastavenia pozdravov hlasovej schránky, pravidiel odpovedania na hovory a jazyka pozdravu vrátane pozdravov mimo kancelárie.
Sekundárne zvonenie
Používatelia s viacerými reproduktormi pripojenými k počítaču sa môžu rozhodnúť, že okrem svojho predvoleného reproduktora nastavia aj zvonenie sekundárneho zariadenia. Napríklad používateľ s náhlavnou súpravou pripojenou k počítaču a stolovými reproduktormi si môže zvoliť, že pri prichádzajúcom hovore bude zvoniť náhlavná súprava aj stolové reproduktory, aby nezmeškali hovor.
Výrazné upozornenia zvonenia (iba tímy)
Umožňuje používateľom zvoliť samostatné zvonenie pre bežné hovory, presmerované hovory a delegované hovory, aby mohli rozlíšiť typ hovoru.
Vzhľad zdieľanej linky
Umožňuje používateľom zdieľať ich telefónne linky, aby mohol iný používateľ volať a prijímať hovory v ich mene.
Busy on Busy (iba tímy)
Pravidlá pre volania, ktoré vám umožňujú konfigurovať, ako sa vybavujú prichádzajúce hovory, keď už je používateľ na konferencii alebo konferencii alebo je podržaný. Volajúci bude počuť obsadený signál, keď je telefónne číslo na telefóne. Volaný dostane upozornenie na zmeškaný hovor, ale nie je schopný odpovedať na prichádzajúce hovory. Táto funkcia je v predvolenom nastavení zakázaná, ale môže ju zapnúť správca nájomcu.
Blokovanie hovorov
Umožňuje používateľom pridávať (PSTN) telefónne čísla do blokovaného zoznamu, takže ďalšiemu hovoru z tohto čísla nebude zvoniť používateľ.
Telefóny so spoločnou oblasťou
Telefón v spoločnej miestnosti je zvyčajne umiestnený v oblasti, ako je vstupná hala alebo konferenčná miestnosť, takže je k dispozícii viacerým ľuďom. Telefóny spoločnej oblasti sú nastavené skôr ako zariadenia ako používatelia a môžu sa automaticky prihlásiť do siete.
Podpora obídenia médií (iba pre tímové priame smerovanie)
Pre lepší výkon sa médiá uchovávajú medzi radičom hraničných relácií (SBC) a klientom namiesto ich odosielania prostredníctvom telefónneho systému Microsoft.

Pre objednanie si musíte zvoliť jeden z nasledujúcich produktov a pri pokladni zvoliť vhodný doplnok
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner