Naročnine na Microsoft Business Voice - Mesečni ali Letni Načrti

Pridobite telefonski sistem, zasnovan za Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice je sodobna rešitev za telefonijo v oblaku, ki se integrira v Microsoft 365. Omogoča klicanje skupaj s klepetom in sestanki v eni sami aplikaciji Microsoft Teams.

Naročnina na Microsoft Phone System
Naročnina na Microsoft Phone System za Microsoft 365 je dodatna licenca za naročnino na Microsoft 365 in ponuja naslednje funkcije. Če ni drugače navedeno, so funkcije na voljo v skupinah Teams in Skype for Business Online.

Za naročilo morate izbrati enega od naslednjih izdelkov in na blagajni izbrati ustrezen dodatek
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium

Samodejni spremljevalci v oblaku
Omogoča vam, da ustvarite menijski sistem, ki zunanjim in notranjim kličočim omogoča iskanje in klicanje ali preusmerjanje klicev uporabnikom ali oddelkom podjetja v vaši organizaciji.
Čakalne vrste klicev v oblaku
Omogoča vam, da nastavite, kako se v vaši organizaciji upravljajo čakalne vrste klicev: na primer nastavite pozdrave in glasbo na čakanju, poiščite naslednjega razpoložljivega klicnega agenta za klic itd.
Glasba na čakanju
Predvaja privzeto glasbo, ki jo določi storitev, ko je zunanji klic iz javnega telefonskega omrežja (PSTN) zadržan. Ta funkcija poleg klicev v čakalno vrsto deluje tudi za klice PSTN-to-Teams. Ta funkcija zagotavlja pariteto obvestil na čakanju z drugimi platformami. To funkcijo lahko konfigurira skrbnik, vendar trenutno le prek PowerShell. Glasba zadrževanja prav tako ni podprta pri posvetovalnem prenosu klica PSTN.
Odgovor na klic/začetek (z imenom in številko)
Uporabnikom omogoča, da na dohodne klice odgovorijo z dotikom in odhodne klice opravijo bodisi s klicanjem celotne telefonske številke bodisi s klikom imena v odjemalcu.
Možnosti preusmeritve klica in hkratno zvonjenje
Uporabnikom omogoča nastavitev pravil preusmeritve, tako da lahko klici gredo z njimi kamor koli, ali pa klice posredujejo kolegom ali glasovni pošti.
Skupinski prevzem klica in preusmeritev v skupino
Omogoča uporabnikom, da delijo dohodne klice s sodelavci, tako da lahko sodelavci odgovorijo na klice, ki nastanejo, ko uporabnik ni na voljo. Manj moti prejemnike kot druge oblike skupne rabe klicev (na primer preusmeritev ali hkratno zvonjenje), ker lahko uporabniki konfigurirajo, kako želijo biti obveščeni o dohodnem klicu v skupni rabi.
Prenos klica in svetovanje
Uporabnikom omogoča prenos klicev na drugo osebo. Če pa morajo zapustiti svojo pisarno, vendar želijo nadaljevati pogovor, lahko preusmerijo klice iz osebnega računalnika ali IP-telefona na mobilni telefon.
Prenos na glasovno pošto sredi klica
Uporabnikom omogoča prehod na glasovno pošto med klicem.
Pokliči parkiraj in naloži
Uporabnikom omogoča, da zadržijo klic v storitvi Teams v oblaku. Ko je klic parkiran, storitev ustvari edinstveno kodo za iskanje klicev. Uporabnik, ki je parkiral klic, ali nekdo drug lahko nato s to kodo in podprto aplikacijo ali napravo pridobi klic.
Pokličite telefonsko številko iz iskanja
Uporabnikom omogoča klic iz iskalnega polja z ukazom/call in določitvijo imena ali številke.
ID klicatelja
Klici znotraj podjetja prikazujejo podroben ID klicatelja, ki potegne informacije iz imenika podjetja, namesto samo telefonske številke prikazuje ID slike in naslov delovnega mesta. Za klice z zunanjih telefonskih številk se prikaže ID klicatelja, ki ga je ponudil ponudnik telefonskih storitev. Če so zunanje telefonske številke sekundarne številke v imeniku podjetja, bodo prikazane informacije iz imenika podjetja.
Preklapljanje med napravami
Uporabnikom omogoča predvajanje klica ali sestanka na drugi napravi HID, ki je povezana s skupinami; na primer preklop iz zvočnikov osebnega računalnika na slušalke.
Usmerjanje klicev na podlagi prisotnosti
Nadzira vhodno komunikacijo s prisotnostjo, kar omogoča uporabniku, da blokira vso dohodno komunikacijo, razen tistih, ki so posebej navedene.
Integrirana številčnica
Uporabnikom omogoča, da pokličejo po imenu ali številki kjer koli v iskalni vrstici in na številčnici, kar pospeši postopek odhodnih klicev.
Zvezni klic
Omogoča uporabnikom varno povezovanje, komuniciranje in sodelovanje z uporabniki v zveznih najemnikih.
Izdelajte in prejmite video klic l
Če je uporabniški račun omogočen za video klice, lahko uporabnik opravlja osebne video klice s svojimi stiki. Vse, kar potrebujejo, je kamera, zvočniki in mikrofon računalnika. Uporabniki lahko slušalke uporabljajo tudi, če njihov računalnik nima vgrajene zvočne naprave.
Glasovna pošta v oblaku
Ko uporabnik prejme glasovno pošto, se ta dostavi v svoj nabiralnik Exchange kot e-poštno sporočilo s sporočilom glasovne pošte kot prilogo. Uporabniki lahko svoja sporočila poslušajo na svojem certificiranem namiznem telefonu in v vseh aplikacijah Teams ali Skype for Business.
Uporabniške nastavitve glasovne pošte v oblaku
Omogoča uporabnikom, da konfigurirajo nastavitve svojih odjemalcev za pozdrave v odzivniku, pravila za sprejemanje klicev in jezik pozdravov, vključno s pozdravi ob odsotnosti.
Sekundarni zvonec
Uporabniki z več zvočniškimi napravami, povezanimi z osebnim računalnikom, lahko poleg privzetega zvočnika izberejo, da zvoni tudi sekundarna naprava. Na primer, uporabnik s slušalkami, priključenimi na osebni računalnik in namiznimi zvočniki, se lahko odloči, da med klicem zazvonijo tako slušalke kot zvočniki na namizju, da ne zamudijo klica.
Posebna opozorila ob zvonjenju (samo za ekipe)
Omogoča uporabnikom, da izberejo ločene melodije zvonjenja za običajne klice, preusmerjene klice in delegirane klice, tako da lahko ločijo vrsto klica.
Videz skupne črte
Omogoča uporabnikom, da delijo svojo telefonsko linijo, tako da lahko drug uporabnik kliče in prejema klice v njihovem imenu.
Zaseden na zaseden (samo za ekipe)
Pravilnik o klicih, ki vam omogoča, da nastavite, kako se obravnavajo dohodni klici, ko je uporabnik že v klicu ali na konferenci ali ima klic na čakanju. Klicatelj bo zaslišal signal zasedeno, ko je klicani že v telefonu. Klicatelj prejme obvestilo o neodgovorjenem klicu, vendar ne more sprejeti dohodnih klicev. Ta funkcija je privzeto onemogočena, vendar jo lahko vklopi skrbnik najemnika.
Blokiranje klicev
Omogoča uporabnikom, da na blokirani seznam dodajo telefonske številke (PSTN), tako da pri naslednjem klicu s te številke uporabnik ne bo pozvan.
Telefoni s skupnim prostorom
Običajni telefon je običajno postavljen na območju, kot je preddverje ali konferenčna soba, zaradi česar je na voljo več ljudem. Skupni telefoni so namesto uporabnikov nastavljeni kot naprave in se lahko samodejno prijavijo v omrežje.
Podpora obvodu medija (samo za neposredno usmerjanje Teams)
Za boljše delovanje se medij hrani med nadzornikom meje seje (SBC) in odjemalcem, namesto da bi ga pošiljali prek Microsoftovega telefonskega sistema.

Za naročilo morate izbrati enega od naslednjih izdelkov in na blagajni izbrati ustrezen dodatek
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner