Microsoft Business Voice-prenumerationer - Månads- eller årsplaner

Skaffa ett telefonsystem utformat för Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice är en modern molnbaserad telefonilösning som integreras i Microsoft 365. Det ger dig samtal tillsammans med chatt och möten i en enda app, Microsoft Teams.

Microsoft Phone System -prenumeration
Microsoft Phone System-prenumerationen för Microsoft 365 är en tilläggslicens för Microsoft 365-prenumerationer och ger följande funktioner. Om inget annat anges är funktioner tillgängliga i både Teams och Skype for Business Online.

För att beställa måste du välja en av följande produkter och välja lämpligt tillägg i kassan
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium

Molntjänstemän
Låter dig skapa ett menysystem som gör det möjligt för externa och interna samtalare att hitta och ringa eller överföra samtal till företagets användare eller avdelningar i din organisation.
Moln samtalsköer
Låter dig konfigurera hur samtalsköer hanteras för din organisation: till exempel ställa in hälsningar och musik i vänteläge, sök efter nästa tillgängliga samtalsagent för att hantera samtalet och så vidare.
Musik i väntan
Spelar standardmusik definierad av tjänsten när ett externt samtal från PSTN (Public Switched Telefonnät) parkeras. Den här funktionen fungerar för en-till-en-PSTN-till-team-samtal utöver samtal som görs till en samtalskö. Den här funktionen ger paritetsaviseringar med andra plattformar. Den här funktionen kan konfigureras av administratören men för närvarande endast via PowerShell. Hållmusik stöds inte heller vid konsultativ överföring av ett PSTN-samtal.
Samtal/initiera (efter namn och nummer)
Låter användare besvara inkommande samtal med en touch och ringa utgående samtal antingen genom att ringa hela telefonnumret eller genom att klicka på ett namn i klienten.
Vidarekopplingsalternativ och samtidig ringning
Låter användare ställa in vidarebefordringsregler så att samtal kan gå med dem var som helst, eller samtal kan vidarebefordras till kollegor eller till röstmeddelanden.
Hämta gruppsamtal och vidarebefordra till grupp
Låter användare dela inkommande samtal med kollegor så att kollegorna kan svara på samtal som inträffar medan användaren inte är tillgänglig. Mindre störande för mottagare än andra former av samtalsdelning (som vidarekoppling eller samtidig ringning) eftersom användare kan konfigurera hur de vill få besked om ett inkommande delat samtal.
Överför ett samtal och en rådgivande överföring
Låter användare överföra samtal till en annan person. Eller om de behöver lämna sitt kontor men vill fortsätta samtalet kan de överföra samtalen från sin PC eller IP-telefon till sin mobiltelefon.
Överför till röstbrevlådan mitt i samtalet
Låter användare överföra till röstmeddelanden under ett samtal.
Samtal parkera och hämta
Låter användare parkera ett samtal i Teams-tjänsten i molnet. När ett samtal parkeras genererar tjänsten en unik kod för samtalshämtning. Användaren som parkerade samtalet eller någon annan kan sedan använda den koden och en app eller enhet som stöds för att hämta samtalet.
Ring telefonnummer från sökning
Låter användare ringa ett samtal från sökrutan med kommandot/call och ange ett namn eller ett nummer.
Nummerpresentatör
Samtal inifrån företaget visar ett detaljerat samtals-ID som hämtar information från företagskatalogen, som visar bild-ID och jobbtitel istället för bara ett telefonnummer. För samtal från externa telefonnummer visas nummerpresentation som tillhandahålls av telefonleverantören. Om de externa telefonnumren är sekundära nummer i företagskatalogen visas informationen från företagskatalogen.
Enhetsbyte
Låter användare spela ett samtal eller möte på en annan HID-enhet som är ansluten till Teams; till exempel byta från sina PC-högtalare till ett headset.
Närvarobaserad samtalsruttning
Styr inkommande kommunikation med närvaro, vilket gör det möjligt för användaren att blockera all inkommande kommunikation utom de specifikt angivna.
Integrerad knappsats
Låter användare ringa efter namn eller nummer var som helst i sökfältet och i knappsatsen, vilket påskyndar processen för att ringa utgående samtal.
Federated calling
Låter användare säkert ansluta, kommunicera och samarbeta med användare i federerade hyresgäster.
Skapa och ta emot en videokal l
Om användarens konto är aktiverat för videosamtal kan användaren ringa personliga videosamtal med sina kontakter. Allt de behöver är en kamera, datorns högtalare och mikrofon. Användare kan också använda ett headset om deras dator inte har en inbyggd ljudenhet.
Röstmeddelande för moln
När en användare får en röstmeddelande levereras den till sin Exchange-postlåda som ett e-postmeddelande med röstmeddelandet som en bilaga. Användare kan lyssna på sina meddelanden på sin certifierade stationära telefon och i alla Teams eller Skype for Business-applikationer.
Användarinställningar för röstmeddelanden för moln
Låter användare konfigurera sina klientinställningar för röstmeddelandehälsningar, regler för samtalsbesvar och hälsningsspråk, inklusive hälsningar utanför kontoret.
Sekundär ringare
Användare med flera högtalarenheter anslutna till sin dator kan välja att ställa in en sekundär enhet för att ringa utöver deras standardhögtalare. Till exempel kan en användare med ett headset anslutet till datorn och skrivbordshögtalarna välja att både headset och skrivbordshögtalare ringer när ett samtal kommer in så att de inte missar ett samtal.
Särskilda ringsignaler (endast lag)
Låter användare välja separata ringsignaler för vanliga samtal, vidarekopplade samtal och delegerade samtal så att de kan urskilja typen av samtal.
Delad linje utseende
Låter användare dela sin telefonlinje så att en annan användare kan ringa och ta emot samtal för deras räkning.
Upptagen på upptagen (endast lag)
En samtalspolicy som låter dig konfigurera hur inkommande samtal hanteras när en användare redan befinner sig i ett samtal eller konferens eller har ett parkerat samtal. Den som ringer kommer att höra en upptagen signal när callee redan finns i telefonen. Callen får ett meddelande om missat samtal men kan inte svara på inkommande samtal. Den här funktionen är inaktiverad som standard men kan aktiveras av klientadministratören.
Samtalsblockering
Låter användare lägga till (PSTN) telefonnummer till en blockerad lista så att nästa samtal från det numret blockeras från att ringa användaren.
Gemensamma telefoner
En gemensam telefon är vanligtvis placerad i ett område som en lobby eller konferensrum och gör den tillgänglig för flera personer. Gemensamma telefoner är konfigurerade som enheter snarare än som användare och kan automatiskt logga in på ett nätverk.
Stöd för bypass av media (endast för Teams Direct Routing)
För bättre prestanda hålls media mellan Session Border Controller (SBC) och klienten istället för att skicka det via Microsoft Phone System.

För att beställa måste du välja en av följande produkter och välja lämpligt tillägg i kassan
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner